ca | de | en | es | fr | tr
Berlin, març de 2018

MANIFEST DE CRITICAL CAMPAIGNING

0. La Critical Campaigner lluita pels drets de les oprimides, de les marginades i de les impotents. No obstant, aquesta lluita mai es realitza a expenses d’altres grups possiblement encara més indefensos, sinó que reflecteix les dependències estructurals en tota la seva complexitat. La Critical Campaigner visibilitzarà i combatrà els privilegis de classe i la propaganda sexista, racista o fins i tot militarista, ja sigui explícita o implícita.

1. La Critical Campaigner combatrà, si pot, qualsevol forma de censura que serveixi a l’opressió, ja sigui aquesta motivada per la repressió estatal, pels interessos corporatius o per mecanismes d’autocensura, com ara companyes, amigues o interessos personals.

2. La Critical Campaigner és conscient de la interrelació i de la transversalitat de l’emancipació social. Mentre que la política institucional es divideix en sectors, com ara “drets humans”, “ecologia”, “desenvolupament econòmic”, “igualtat de gènere”, etc., la Critical Campaigner no contraposa ni enfronta entre ells el diversos moviments socials. Amb l’emancipació com a objectiu, cada campanya és concebuda, en essència, “intersectorialment”.

3. La Critical Campaigner es compromet a respectar les normes ètiques en la comunicació i en la mobilització. És conscient de que la seva responsabilitat creix proporcionalment a la seva influència.

4. La Critical Campaigner implica, des dels inicis de la seva campanya, a cada grup o individu per als quals lluita, tot situant-lo en una relació d’igualtat i, si és possible, com a component de l’equip de base. La Critical Campaigner evitarà tota forma d’instrumentalització i serà responsable davant del grup o de l’individu que constitueix el centre de la campanya.

5. La Critical Campaigner reflecteix i coneix la posició des de la que està parlant. Crearà espais en els que cada persona o grup amb menys possibilitats d’auto-representació pugui tanmateix fer-se escoltar.

6. La Critical Campaigner no es sotmet a condicionants, com ara ”l’experiència de les consumidores” o “maximitzar el seu abast”. Les qüestions polítiques rellevants requereixen un compromís ferm. Per tant, la Critical Campaigner es concentrarà en aquelles persones o grups que estiguin disposades a adoptar les mesures pertinents. No considera “arribar a les masses” com a fi en si mateix.

7. La Critical Campaigner sap que quan utilitza una sàtira, la ironia o altres recursos, aquests son susceptibles d’ésser interpretats de manera diversa i oberta. En conseqüència, està disposada a definir públicament la seva posició política en relació al tema que es tracta, ja sigui durant o després de la campanya.

8. La Critical Campaigner desxifra les relacions de poder presents en tot tipus de comunicació, ja sigui el software, les xarxes informàtiques (o qualsevol altra obra d’enginyeria), l’arquitectura, l’escriptura, la parla i la prosòdia, les pel.lícules, el vestit, el llenguatge corporal o l’absència de resposta. Està alerta a reproduir les estructures de poder repressiu en el seus propis actes comunicatius.

9. La Critical Campaigner és conscient de que tot treball polític i artístic està sota vigilància, i coneix l’amenaça que això suposa. Respecta el dret de les demés a protegir i a gestionar les seves pròpies dades i identitat i per tant explorarà i utilitzarà els canals de comunicació més segurs.

10. La Critical Campaigner només fa us de l’ ”emocionalització” i de la simplificació sempre i quan les acompanyi amb l’aportació d’informació diferenciada i complexa que correspongui.

11. La Critical Campaigner no entén la supervivència de la seva organització com a prioritat absoluta. Si bé és cert que a vegades és important, dita supervivència està subordinada als seus objectius polítics.


El Manifest de Critical Campaigning està dissenyat per poder evolucionar contínuament i s’actualitza regularment en aquest lloc web.

El Manifest Critical Cmpaigning es va inspirar en el Manifest de l’Enginyeria Crítica. S’agraeix de tot cor i es recomana: criticalengineering.org. El lloc web va ser copiat 1:1. Moltes gràcies!

El Manifest de Critical Campaigning ha estat escrit per en Jean Peters i es publica sota la GNU Free Documentation License v1.3.

En la versió catalana, s’ha optat per l’ús del genèric en femení, en referència implícita o explícita a “la persona” o “les persones” i amb la intenció de visibilitzar i respectar la diversitat d’identitats de gènere.